กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : คิดถึงดวงใจ ของบรรพบุรุษพระพุทธศาสนา เดินทางมาจากอินเดีย มาด้วยความรักความปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์ 
มาเจริญรุ่งเรื่องบนแผ่นดินไทย และประเทศทั้งหลายในแถบเอเซีย
“ธรรมะ” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ซึมซับหล่อหลอมจิตใจ
ของผู้คนให้รู้ บุญ บาป ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร
ยังให้ผู้คนมีจิตใจที่กอรปด้วยความเมตตา กรุณา
มีอารยธรรมทั้งทาง กาย วาจา ใจ ที่ประณีตงดงาม
ยังให้แผ่นดินนี้ เป็นแผ่นดินที่มีวัฒนธรรมแห่งความดีที่แข็งแกร่ง

บรรพบุรุษ ให้ความศรัทธา ความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ยิ่งชีวิต
ให้การอุปัฏฐากค้ำจุนพระพุทธศาสนา ด้วยความรักความปรารถนาที่จะรักษาสืบทอดส่งต่อ “มรดกธรรม” อันล้ำค่า
ให้อยู่ยาวนาน เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาให้ลูกหลานที่เกิดมาได้พึ่งพิงอาศัยให้เป็นแนวทางพาชีวิตให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏฏสงสาร
วัดวาอารามถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของการบำเพ็ญบุญกุศล
ฝึกอบรมตนด้วย ทาน ศีล ภาวนา ในทุกหนแห่งทั่วแผ่นดิน
บ้านเมืองเราก็อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขดีงามโดยตลอดมา

เวลาเปลี่ยน  ผู้คนเปลี่ยน หรืออย่างไร ?!

วันนี้  กับปรากฎการณ์ที่น่าเศร้าน่าสลดหดหู่สาหัส  คือ
บางผู้คน บนแผ่นดินที่อยู่รอดปลอดภัยมาด้วยอำนาจพระรัตนตรัยคุ้มครอง
กลับกล่าวหาว่าร้ายสมณะพระสงฆ์  รุกรานพระรัตนตรัย
โดยปราศจากความเกรงกลัวต่อบาป
ไม่เพียงเท่านั้น, 

ยังใช้อำนาจของเทคโนโลยีกระจายกระแสบาปอกุศลให้ซัดสาดแทรกซึมเข้าไปในจิตใจผู้คน

ปั่นยุความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องผองเพื่อนประชาชนผู้บริสุทธิ์ 

ให้เข้าใจผิดหลงคิด พูด ทำ ในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลไปตาม 

วันนี้ ดวงใจของบรรพบุรุษ ที่อุทิศชีวิต ปกป้องแผ่นดิน บ้านเมือง รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา มาให้ลูกหลาน
คือ รุ่นเรา ... จะรู้สึกอย่างไร?  กับสิ่งที่ลูกหลานบางคนบางท่านกำลังกระทำต่อ พระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย

“ขอได้โปรดไตร่ตรอง”

บัว อรุโณทัย
10 กุมภา 59 
ณ แผ่นดินที่พระพุทธศาสนารุ่งเรือง0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive