กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ฆารวาสอย่าก้าวก่ายสงฆ์


ฆราวาสอย่าก้าวก่ายการแต่งตั้งพระสังฆราช


__>>เนื่องด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสิ้นพระชนม์และได้มีพิธีถวายพระเพลิงไปเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทำให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ ได้ระบุไว้ว่า “ ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช...”

_>>ซึ่งสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และยังมีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาในบรรดาสมเด็จพระราชาคณะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นปูชนียะที่คณะสงฆ์มหานิกายทั้งผองเคารพนับถือเป็นอย่างสูง แม้คณะสงฆ์ธรรมยุติในมหาเถรสมาคมก็ให้การยอมรับทั้งสิ้น


_>>แต่ในระหว่างคณะสงฆ์กำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่นั้นได้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มซึ่งได้เคยโจมตีให้ร้ายคณะสงฆ์ทั่วประเทศอย่างหนักหน่วงมาแล้วได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นขบวนการ แทรกแซงกระบวนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช และมีการโจมตีให้ร้ายต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อย่างต่อเนื่อง น่าสงสัยว่าเป้าหมายที่แท้จริง คือการสร้างความแตกแยกในคณะสงฆ์ เพื่อบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือไม่ ทั้งที่คณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกายปัจจุบันก็อยู่ร่วมกันด้วยดี ให้ความเคารพต่อกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อกัน


_>>ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น กำหนดให้มีขึ้นโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งในมาตรา ๘ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชไว้ว่า
_*_“สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ” 

_>>จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระสังฆราชมีอำนาจหน้าที่เฉพาะการปกครองคณะสงฆ์ มิได้ปกครองไปถึงฆราวาสชาวพุทธด้วยเลย สมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีพระบัญชาสั่งให้ชาวพุทธเลิกดื่มเหล้า ให้เลิกเล่นการพนัน - หวย ให้เข้าวัดทุกวันพระ ก็ทำไม่ได้

_>>ในครั้งพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแต่งตั้งพระอัครสาวกหรือพระเอตทัคคะในด้านใดด้านหนึ่ง ก็มิได้ทรงอนุญาตให้ฆราวาสเข้ามาแทรกแซงในการแต่งตั้ง

_>>ในการทำสังฆกรรมของสงฆ์ เช่น บวชพระ ลงปาฏิโมกข์ พระวินัยก็กำหนดให้คณะสงฆ์ทำร่วมกันโดยไม่อนุญาตให้ฆราวาสเข้ามาก้าวก่าย

_>>ดังนั้นกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนไหวแทรกแซงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอยู่นี้ เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรืออย่างไร เป็นฆราวาสผู้เสพกามก็ไม่ควรจะมาแทรกแซงการปกครองคณะสงฆ์ ต้องรู้จักขอบเขตของตนเอง คณะสงฆ์ไม่เคยเรียกร้องให้สมเด็จพระสังฆราชทรงมีอำนาจปกครองฆราวาส สามารถตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสั่งการฆราวาสชาวพุทธ ให้ทำหรือไม่ให้ทำสิ่งใดๆ ทรงมีอำนาจแต่เพียงการปกครองภายในของคณะสงฆ์เท่านั้น


_>> การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนี้
จึงเป็นเรื่องของคณะสงฆ์
ที่ฆราวาสไม่ควรก้าวก่าย
ซึ่งเรื่องนี้ในคณะสงฆ์โดยภาพรวมมีความเป็นเอกภาพสมานฉันท์
ปัญหาเกิดเพราะกลุ่มขบวนการของฆราวาส
ต้องการมาแทรกแซงการปกครองคณะสงฆ์เท่านั้น!!!


_>>ถ้าผู้คนในสังคมไทยรู้จักขอบเขตหน้าที่ของตน ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกัน
สังคมก็จะดำรงอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็น


<< จึงขอเรียกร้องให้กลุ่มขบวนการผู้หลงผิด
หยุดการแทรกแซงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชโดย ทันที>>Cr. https://www.facebook.com/BuddhaSamakkee/?fref=nf
กรณีธรรมกาย วงใน
วิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย UNSEEN
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive