กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การทบทวนสิทธิมนุษยชน ของประเทศไทย โดย องค์การสหประชาชาติ ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์


เทปบันทึก การทบทวนสิทธิมนุษยชน ของประเทศไทย
โดย องค์การสหประชาชาติ ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
Thailand - 25th Session of Universal Periodic Review
May 11, 2016

รายงานการประชุมเรื่อง "สิทธิมนุษยชนไทย" ในเวทีUPR กรุงเจนิวา
ต่างประเทศสอบสวนการใช้อำนาจของ คสช.
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยอย่างหนัก
ขณะที่ผู้แทนจากไทยชี้แจงว่าทำไมต้องใช้ ม.112
และนำคนเข้าค่ายทหารปรับทัศนคติเพื่อความสงบของประเทศ!!!


1.ประเด็นการใช้ศาลทหารดำเนินคดีกับพลเรือน มีการตั้งคำถามรัฐบาลไทยว่า
จะมีมาตรการใดหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อยุติและป้องกันการใช้ศาลทหารดำเนินคดี
กับพลเรือนหรือไม่ รวมถึงการโอนย้ายคดีพลเรือนทั้งหมดที่มีการพิจารณาอยู่ในศาลทหาร
ขณะนี้กลับมาพิจารณาในศาลพลเรือน

ถามโดย อังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ เบลเยี่ยมและสาธารณรัฐเชค

2.ประเด็นการซ้อมทรมานจะเป็นการทวงถามกรอบเวลาและความคืบหน้าในการที่จะ
ให้สัตยาบันในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ ซึ่งไทยเคยลงนามไปแล้วในปี
2555และจะให้สัตยาบันต่อพิธีสารเพิ่มเติม
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

ถามโดย สาธารณรัฐเชค เบลเยี่ยม สวีเดน และสเปน

3.สหรัฐอเมริกา ขอเรียกร้องในประเด็นเสรีภาพการแสดงออก คือ
ให้รัฐบาลไทยยกเลิกข้อห้ามที่เกินกว่าเหตุในการแสดงออกถึงสิทธิพลเมืองและรับประกันถึงกระบวนการทางการเมืองที่เปิดกว้างและครอบคลุม ซึ่งยินยอมให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทย
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยังมีคำถามว่าไทยมีขั้นตอนอย่างไรในการรับรองว่า
เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบจะได้รับการเคารพในช่วงก่อนมี
การลงประชามติในร่างรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคมนี้ และมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไร
ที่รัฐบาลจะดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปสามารถอภิปรายหารือถึงคุณสมบัติ
ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

4.ประเด็นการลงประชามติ มีคำถามพิเศษจาก เนเธอแลนด์

5.สาธารณรัฐเชค ยังมีคำถามถึงรัฐบาลไทยว่าจะมีการทบทวนกฎหมายเพื่อรับประกัน
การเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้
ICCPRหรือไม่
และมีสิ่งปกป้องใดที่จะรับรองความปลอดภัยได้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
และผู้มีอำนาจอย่างเปิดเผยและจะไม่ถูกดำเนินคดีหรือคุกคามหรือไม่

6.สาธารณรัฐเชค อังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ และสวิสเซอร์แลนด์
ถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า ค่ายปรับทัศนคติ และหลักสูตรปรับทัศนคติ
และการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย
นอกจากนั้นเนเธอแลนด์ยังมีคำถามถึงจำนวนของพลเรือนที่ถูกเรียกตัวเข้าค่ายทหาร
หรือถูกเจ้าหน้าที่ทหารไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่หลังการรัฐประหาร

7.นอร์เวย์ มีการถามถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือ
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ว่าด้วยเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพว่า
จะมีการพิจารณายกเลิกหรือไม่และถ้าไม่ รัฐบาลจะให้การรับประกันหลักการ
เรื่องความเสมอภาคของบุคคลทั้งปวงในการพิจารณาของศาล
สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและเป็นสาธารณะ และสิทธิต่อการประกันตัว
ตามที่กำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(
ICCPR) หรือไม่ และนับจากนี้ประเทศไทยจะไม่พิจารณาคดีดังกล่าวในศาลทหารใช่หรือไม่

8.ประเทศเยอรมัน ยังแสดงความกังวลถึงการบังคับใช้กฎหมายมาตรานี้อย่างต่อเนื่องซึ่ง
ได้จำกัดสิทธิในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น
และทวงถามถึงการดำเนินการของไทยต่อข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ใน
UPR รอบแรกในปี 2011 ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกและ
การพิจารณาคดีที่โปร่งใสต่อสาธารณะอย่างไรบ้าง

9.ออสเตรเลีย ยังมีคำถามถึงกระบวนการคัดกรองใดหรือไม่ที่จะยืนยันได้ว่าการพิจารณาคดี
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั้นสอดคล้องกับพันธกรณีสากลต่อสิทธิมนุษยชนของไทย
และได้มีการพิจารณาเพื่อตั้งหรือเสริมสร้างขั้นตอนคัดกรองระหว่างหน่วยงาน
เพื่อยืนยันว่าสิทธิพื้นฐานต่อการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่

10.สวีเดน ถามเรื่องแนวทางป้องกันไม่ให้ใช้กฎหมายความผิดคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือจัดการคนที่เห็นต่างทางการเมือง และมาตรการที่รัฐบาลจะนำมาใช้
เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


11 พฤษภาคม พ.ศ.  2559

Cr. AP Pongsawat


https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
http://bethehistory.blogspot.jp/ กรณีธรรมกาย วงใน
www.ธรรมกาย.com 

http://bit.ly/1Rs5qxX  เจ้าคุณเบอร์ลิน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive