กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาเถรวาท
เปิดใจศึกษาบนพื้นฐานหลักการและเหตุผลที่ปราศจากอคติกันครับ

--------------------------------------------------------------------------


วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ...
ศึกษาคำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกายในด้านแนวคิด วิธีการ 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของคำสอนเรื่องนี้
กับหลักธรรมในคัมภีร์พุทธเถรวาท รวมทั้งวิเคราะห์จากกรอบความคิดในด้านสังคมวิทยาศาสนาด้วย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารในด้านคำสอนเรื่องบารมีของวัดพระธรรมกาย 
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องในพระไตรปิฎกและอรรถกถา และความเห็นของบุคคลต่างๆ
ที่แสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

โดยเฉพาะความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับคำสอนของวัดพระธรรมกาย 

ผลการวิจัยพบว่า 

แนวคิดเรื่องบารมีของวัดพระธรรมกายนั้น สอดคล้องกับหลักธรรมในพระไตรปิฎก
และอรรถกถา ที่เด่นชัดคือ ในพระสูตร ทีปังกรพุทธวงศ์ 
ว่าด้วยพระประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้า และในพระสูตรจริยาปิฎก 
ส่วนวิธีการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกายนั้นได้มีการสรุปเรื่องบารมี 10 ทัศนี้ 
อยู่ในรูปของหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีลภาวนา 
แต่เป็นการปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ 3 ที่เป็นบารมี คือ กระทำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย กระทำอย่างยิ่งยวดแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ตามแบบอย่างของพระโพธิสัตว์ ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก 

ซึ่งเป็นการตีความที่มีเหตุผลตามหลักธรรมรองรับ 

สำหรับการวิเคราะห์ตามกรอบความคิดของสังคมวิทยาศาสนานั้น 
ผู้วิจัยเห็นว่าเหตุที่คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกายสามารถทำให้มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากนั้น 

น่าจะมีผลมาจาก

คำสอนที่สามารถชี้แจงให้เห็นเหตุและผลได้อย่างเป็นขั้นตอน ง่ายต่อการปฏิบัติ และผู้สอนสามารถปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างได้จริง 


ซึ่งผู้ที่นำคำสอนไปปฏิบัติสามารถเห็นผลดีได้จริงในชีวิตประจำวัน 

ส่วนความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับคำสอนเรื่องการสร้างบารมี
ของทางวัดพระธรรมกายนั้น 

น่าจะมีอยู่หลายสาเหตุหลักด้วยกันคือ ...

ข้อกล่าวหาทางคำสอนเชิงอภิปรัชญาว่าผิดเพี้ยน การใช้หลักธรรมที่ต่างกันในการตีความ
การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัดที่ไม่ชัดเจน
การปฏิเสธวิธีการใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากประสบการณ์ของตน
และปัญหาด้านกาประชาสัมพันธ์ของวัด 

ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมแล้ว 
คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกายนี้ 
จัดเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท
และมีประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนผู้นำไปปฏิบัติ 

หากทางวัดพระธรรมกายเพิ่มเติมเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับหลักธรรมพุทธศาสนาเถรวาทที่รองรับคำสอนของทางวัด 
ก็น่าที่จะทำให้กระแสความไม่เห็นด้วยต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ลดลงไปในที่สุด


Cr. บทคัพย่อวิทยานิพนธ์ คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกาย
โดย สรกานต์ ศรีตองอ่อน
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.อักษรศาสตร์ (พุทธศาสน์ศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย

------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น