กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน


มีใครไม่รู้ครับกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ...
"สื่อมวลชน" เป็นอีกบ่อนหนึ่ง
ที่
(บาง/หลาย)การกระทำ...ขวางและทำลายความเจริญของ "กะลานีเซียแลนด์" !!! 

ก็เลยหันหาตำรา... 
นำจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน...มาไตร่ตรองมองกลับไปที่เสาเข็ม+พื้น+ฐาน
เพื่อทำความเข้าใจว่า... ที่ควรที่ใช่... มันเป็นยังไง...พอสังเขป

วันนี้, เรียนวิชา จริยธรรมสื่อสารมวลชน กันครับพี่น้อง ^^  

โดยย่อว่า... 

หลักจริยธรรมซึ่งได้ตราขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม
และให้มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตน
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินว่า
การกระทำใดนั้นผิดหรือถูก ดีหรือเลว
มีความรับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบ


จรรยาบรรณของสื่อมวลชน
มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมให้สื่อมวลชนทำงานอย่างเที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริง
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ของสาธารณชนเป็นใหญ่


จากข้อเขียนของ
Takoyaki โพส์ตใน http://www.Fukduk.tv เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2552
ได้ประมวลจรรยาบรรณสำหรับสื่อมวลชน
จาก หนังสือ
The Complete Reporter
ของ
Kelly Leiter, Julian Harriss, Stanley Johnson
ที่น่าจะเป็นหลักสากล  มีจำนวน 23 ข้อดังนี้

1. ต้องกระตุ้นตนให้อยู่ในขอบเขตของความเหมาะสม มีกริยาดี
(
The bounds of decency )
2. ไม่สร้างข่าวขึ้นเอง
(
Do not attempt to make news)
3.ต้องเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่ผู้รับสาร
(
The Truth and the whole truth)
4. ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
(
Do not invade the private rights )
5. ไม่บังคับบุคคลให้พูด
(
Do not to force individuals to speak )
6.ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่ต่อสู้เพื่อสังคม
(
Play fair with a person against whom derogatory charges )
7.ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่นำมากล่าวถึงในคอลัมน์
(
Play fair with persons quoted in its columns )
8. รักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
(
Keep the confidence of its news source )
9. ไม่ปิดบังอำพรางข่าวที่นำเสนอ
(
Do not suppress news )
10. ไม่ควรขายข่าว ขายคอลัมน์เพื่อเงิน หรือความพอใจส่วนตัว
(
Do not “sell” its news columns for money or courtesies)
11. ละเว้นจากการเข้าร่วมพรรคการเมือง
(
Refrain from allowing party politics)
12.ต้องบริการคนส่วนรวม มิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(
Serve the whole society, not just one “class”)
13. ช่วยต่อสู้และปราบปรามอาชญากร
(
Seek and discourage crime )
14. ต้องเคารพ และช่วยผดุงกฎหมายบ้านเมือง
(
Must respect and aid the law and the courts )
15. สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน
(
Seek to build its community )
16. ไม่ทำลายความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน
(
Not injure the relatives and friends )
17. คำนึงว่า การหย่าร้าง การฆ่าตัวตาย เป็นปัญหาสังคม ไม่ควรเสนอข่าวไปในเชิงไม่สุภาพ
(
To recognize divorce, suicide as an unfortunate social problem )
18. อย่ากล่าวโจมดีคู่แข่ง
(
Do not attack on competitive )
19. อย่าเยาะเย้ยความวิกลจริต จิตทราม หรือ พลาดโอกาสของบุคคล
(
Do not ridicule the insane or the feebleminded or misfortunes )
20. เคารพนับถือวัด โบสถ์ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ของบุคคล
(
Respect churches, nationalities and races )
21. ข่าวกีฬาควรเขียนถึงทุกๆ คน
(
Sports page is written for everybody)
22. แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในทันที
(
Be prompt in correcting errors )
23. จำไว้ว่าข่าวที่นำเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านด้วย
(
Remember that the news is read by young boys and girls )

จริยธรรมสื่อมวลชน สำคัญอย่างไร ?
เพราะประชาชนอาศัยสื่อมวลชนในการรับรู้ข่าวสาร
สื่อมวลชนที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ย่อมมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคม
นั้นย่อมหมายถึง...หลักประกันให้ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม
และยังเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้วยผมเชื่อว่าเราสามารถเข้าใจตรงกันได้นะครับ^^ 
อำนาจที่ปลายปากกา, นำมาสร้างสันติภาพให้ประชาชนและสังคมดีกว่าครับ! 
#มีความเป็นสื่อสร้างสรรค์
29 กันยายน 2559
ชาวศิวิไลซ์
------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูล :
รายวิชา MC463(54) จริยธรรมสื่อสารมวลชน ( Mass Communication Ethics ) 

----------------------------- 
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น