กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การบำเพ็ญกุศล สัตมวาร ปัญญาสมวาร ศตมวาร


"ปุพเพเปตพลี" หรือ "การทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย"
เริ่มมีมาในครั้งพุทธกาล
สมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้าจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตาย
ของชาวพุทธเราจวบจนปัจจุบันนี้

 ดังนั้น เมื่อเรานึกถึงคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว
ก็ควรทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติๆ ที่มีอุปการคุณแก่เรา
เราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้
เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา


การทำบุญอุทิศให้ผู้ตายในวาระครบรอบวัน นิยมมี ๓ วาระ คือ
ครบรอบ ๗ วัน เรียกว่า ทำบุญสัตมวาร
ครบรอบ ๕๐ วัน เรียกว่า ทำบุญปัญญาสมวาร
และครบรอบ ๑๐๐ วัน เรียกว่า ทำบุญศตมวาร


สัตมวาร
อ่านว่า “สัด-ตะ-มะ-วาน” ไว้ว่า
วันที่ครบ ๗, วันที่ ๗ ใช้ว่า สัตตมวาร ก็มี
ปกติใช้เรียกกำหนดการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายเมื่อครบ ๗ วัน เรียกว่า ทำบุญสัตมวาร
เรียกทั่วไปว่า ทำบุญ ๗ วัน เช่นใช้ว่า

“กำหนดการทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวาร”
 “เนื่องในการทำบุญครบรอบสัตมวารของนาย........
ขออาราธนาพระคุณเจ้าไปสวดพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล...”

ปัญญาสมวาร

ถ้าเป็นการทำบุญ ๕๐ วัน เรียกว่า ทำบุญปัญญาสมวาร อ่านว่า ปัน-ยา-สะ-มะ-วาน”
ใช้ในการนับวันเวลาของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบรรจบครบ ๕๐  วัน
ปกติใช้นับวันเวลาการตายของบุคคล

ศตมวาร


ส่วนคำว่า “ศตมวาร” อ่าว่า “สะ-ตะ-มะ-วาน”
เจ้าคุณทองดีได้ให้ความหมายไว้ว่า วันที่ครบ ๑๐๐ วันที่ ๑๐๐ เขียนว่า สตมวาร ก็มี
ใช้ในการนับวันเวลาของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบรรจบครบ ๑๐๐ วัน
ปกติใช้นับวันเวลาการตายของบุคคล
และมีการทำบุญอุทิศไปให้ผู้นั้นเนื่องในวันครบ ๑๐๐ วัน
เรียกการนี้ว่า ทำบุญศตมวาร


จากหนังสือ "คำวัด"
โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอสารามด้วยความเคารพ
14 ตุลาคม 2559
ชาวศิวิไลซ์

19 ความคิดเห็น:

 1. มีประโยชน์มากค่ะ

  ตอบลบ
 2. กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 3. เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 4. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 5. ชาติของเราชาติไทยใครก็รู้
  ชาติเคยสู้ผ่านศึกเหตุชั่วร้าย
  ชาตินักรบต่อสู้จนชีพวาย
  ชาติอยู่ได้แม้ตายก็ยอมพลี
  ชาติไทยเราถึงคราวน่าใจหาย
  ชาติไทยได้สูญสิ้นกษัตริย์ศรี
  ชาติไทยเสียสิ้นแล้วองค์จักรี
  ชาติไทยนี้เกิดทุกข์ทั่วถิ่นไทย

  ตอบลบ
 6. ด้วยเกล้าด้วยกระม่อมขอเดชะ ขอทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตนิรันดร

  ตอบลบ
 7. ขอถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 8. ได้ความรู้ดีมาก

  ตอบลบ
 9. ได้ความรู้ดีมาก

  ตอบลบ
 10. สาธุ อนุโมทนา บุญที่ให้ความรู้ค่ะ

  ตอบลบ
 11. "ขอน้อมอุทิศบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง"
  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  ขอน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
  พระผู้เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 12. ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 13. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ขอพระราชกุศลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญไว้ และบุญที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้ว ช่วยส่งเสด็จฯสู่สวรรคาลัย

  ตอบลบ
 14. กราบอนุโมทนาบุญคะกราบสาธุคะ

  ตอบลบ

Blog Archive