กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ย่อมชนะด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า : กรณีธรรมกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะมาร และศัตรูที่หมายปองร้ายด้วยธรรมเหล่าใด
ชาววัดพระธรรมกายลูกศิษย์ของพระพุทธองค์  ก็ยึดมั่นในธรรมเหล่านั้น
มั่นในบุญกุศลที่ได้ทำไว้ดีแล้ว และกำลังบำเพ็ญอยู่
มั่นในเมตตาธรรม
มั่นในขันติธรรม
มั่นในแก่นแห่งพุทธะ คือ ทาน ศีล ภาวนา
มั่นในสัจจะความจริงที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และชี้แจงในความจริงนั้น!  

สู้กับอธรรมด้วยหลักแห่งธรรม... สงบ สันติ อหิงสา !
นั้น คือ ทั้งหมดที่มั่นในหัวใจชาววัดพระธรรมกาย

ใครที่ว่า หลวงพ่อ, วัดพระธรรมกายสอนผิด!
โปรดเปิดตาเปิดใจศึกษาให้ตรงตามความเป็นจริง นะครับ

ธรรมแห่งชัยชนะ มีบันทึกไว้ใน "พระชัยมงคลคาถา" 
ดังนี้ครับ


พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิฯ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน
ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละ
มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง
ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น
,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

อนึ่งพระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ
ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน
มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร
ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง
ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน
,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐ ชื่อ นาฬาคิรี
ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้าย
ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า
ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา
,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

พระจอมมุนี ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์
จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย
มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์
,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา
ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง
ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือ ความกระทำพระทัยให้ตั้งมั่นสงบนิ่ง
ในท่ามกลางหมู่ชน
,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

พระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญา
ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์
มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง
และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ
,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธีนา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ
ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก
ด้วยวิธีให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส
แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ นั้น
,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทะพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวผกาพรหม
ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์
ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิด
ด้วยวิธีวางยา คือ ทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ
,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน
สวดและระลึกถึงพรุพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุกๆ วัน
บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้
และเข้าถึงความหลุดพ้น คือ พระนิพพานอันบรมสุข นั้นแลฯ


การยึดมั่นในธรรม ในความถูกต้องของคนดีนั้น,
ย่อมกระทำด้วยชีวิต! และด้วยความสุขใจ! 


ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
14 ธันวาคม 2559
ชาวศิวิไลซ์


12 ความคิดเห็น:

 1. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 2. ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 3. ค่ะธรรมะยอ่มชนะอธรรมแน่นอนค่ะ

  ตอบลบ
 4. เราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราก็จะทำเช่นนั้น ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 5. คนพาลย่อมพ่ายแพ้ ต่อบุคคลผู้มีความสอาดบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 6. ธรรมะของพระพุทธเจ้า ย่อมชนะอธรรมของพญามารเอย.

  ตอบลบ
 7. เรามั่นในความดีว่า ทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องไดัชั่ว ชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 8. เรามั่นในความดีว่า ทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องไดัชั่ว ชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 9. ...ฉันได้เกิดแดนดินถิ่นสยาม
  ฉันได้ถามใจฉันเป็นไฉน
  ฉันได้คิดแทนคุณแผ่นดินไทย
  ฉันจึงได้มอบใจทั้งชีวี
  ...ฉันสงสารมารที่มีใจผิด
  ฉันอุทิศชีวิตขนาดนี้
  ฉันรักชาติศาสนาเอาชีพพลี
  ฉันก็มีสิทธิ์รักครูอาจารย์
  ...ฉันขอบอกพวกมารจงรู้ไว้
  ฉันจะไม่ยอมให้ใครประหาร
  ฉันขอสู้เพื่อศาสน์ตลอดกาล
  ฉันสงสารพวกมารเมื่อตายไป...

  ตอบลบ
 10. วัดพระธรรมกาย ยึดมั่นการทำความดี ความถูกต้อง ความจริง ตามแบบพระพุทธศาสนาเสมอทุกประการ

  ตอบลบ
 11. อย่าอ้างกฏหมาย ยัดข้อหามาจับผิด รังแกผู้บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่รัฐใช้กฏอัยการศึกอันอยุติธรรมแก่พระสงฆ์ ทั้งที่เป็นเมืองพุทธ ไม่เคารพพุทธศาสนา แต่วัดก็ใช้กฏอหิงสาสู้ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

  ตอบลบ

Blog Archive