กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา #มาฆบูชา 2560วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆปุณมี
เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ 
ได้เกิดเหตุอัศจรรย์พร้อมกันถึง 4 ประการ ดังนี้

           1. พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกัน เพื่อฟังโอวาทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
โดยไม่ได้นัดหมายทางวาจา
           2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นพระอรหันต์ ทรงอภิญญา ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทุกอย่าง
           3. พระภิกษุทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นผู้ได้รับการบวชจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           4. วันนั้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ ประกอบด้วยมาฆนักษัตร


เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ดังกล่าว
และ ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ที่ทรงประทานประกาศพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นแสงสว่างแก่ชีวิตจิตใจของชาวโลก
ผู้มีศรัทธา จึงนิยมจัดให้มีพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

การให้ประทีป ชื่อว่าให้จักษุ คนเราแม้ตาดีแต่ถ้าอยู่ในที่มืดก็ไม่เห็นอะไร 
ต่อเมื่อมีประทีปส่องสว่างขึ้นจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจน 
ดังนั้น การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา จึงนับเป็นการบูชาด้วยดวงตาทีเดียว 

การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานั้น มีอานิสงส์มากมาย 
ทำให้เกิดทิพยวิมาน ทิพยสมบัติ และได้เสวย ทิพยสมบัติตลอดกาลนาน 
และเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อานิสงส์ ดังนี้

             1. ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย 
มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย เป็นเหตุให้ได้สร้างบารมียิ่งๆขึ้นไป

             2. เป็นคนมีความเคารพ มีสัมมาคาราวะต่อพระรัตนตรัย 
ต่อบิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์

             3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองเห็นได้ชัดเจน มองเห็นได้ไกล 
เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

             4. ทำให้ได้ทิพยจักษุ คือ มีตาทิพย์ เห็นภพภูมิอันเป็นทิพย์ 
ทำให้เกิดสัมมาทิฐิชัดเจนยิ่งขึ้น

             5. มีผิวพรรณผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสต่อมหาชน 
ใครเห็นแล้วก็สบายใจอยากเข้าใกล้คบหาพูดคุยด้วย

             6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต 
ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

             7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว 
แตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม

             8. ไม่ไปเกิดในอบายภูมิ คือ ในกำเนิดสัตว์นรก เปรต อสูรกาย และสัตว์เดรัจฉาน

             9. ทำให้เมื่อปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุธรรมได้เร็ว 
ไม่ลำบากนาน บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย


อานิสงส์ของการจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชา มีมากมายมหาศาล
พอยกตัวอย่างได้...ดังเรื่องของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้มีรัศมีกายแผ่ออกไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจ
เรื่องมีอยู่ว่า...

ในสมัยหนึ่ง พระบรมโพธิสัตว์มังคลได้เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่ม
ท่านได้เห็นพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
แล้วเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง
ท่านจึงคิดว่า “เราจะบูชาพระเจดีย์ด้วยการถวายประทีปเป็นพุทธบูชา...ด้วยชีวิต”
จากนั้น ท่านจึงได้พันร่างกายด้วยไส้ประทีป
แล้วชุบเนยใสจนชุ่ม ดุจพันประทีปคบเพลิง
แล้วนำถาดทองคำใบใหญ่มีราคาแสนกหาปณะ
ใส่เนยใสเต็มถาดพร้อมกับบรรจุไส้สำหรับจุดประทีป
แล้วจุดประทีปทูลไว้บนศีรษะ จากนั้นก็จุดประทีปที่ร่างกายให้ไฟสว่างไสวลุกโพรง

ครั้นแล้ว พระบรมโพธิสัตว์มังคลจึงเริ่มเดินเวียนประทักษิณเป็นพุทธบูชารอบพระเจดีย์
ท่านได้เดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงเช้า
ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ตั้งใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
เส้นขนแม้เพียงเส้นเดียว เปลวไฟอันร้อนแรงก็ไม่สามารถทำให้ไหม้ได้
พระบรมโพธิสัตว์มังคลได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาต่อพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขึ้นชื่อว่า ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ย่อมนำสุขมาให้ ผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ
ด้วยอานิสงส์ที่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยการจุดประทีปในครั้งนั้น
ทำให้พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้ามีรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายไปโดยรอบ

ตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจ
-------------------------------

การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นมหากุศลที่ทำได้โดยง่าย  แต่เกิดมหากุศลอันยิ่งใหญ่
อย่างนี้แล้ว,
ทำไมเราจึงไม่ควรให้โอกาสตนเองได้สั่งสมมหากุศล
เพื่อเป็นเสบียงบุญไว้เกื้อกูลชีวิตของเราที่ยังต้องเวียนว่ายในวัฏฏสงสารอีกยาวนาน
ให้การเดินทางไกลของเรามีแต่ความสุข ความปลอดภัย และมีชัยชนะ
ตราบถึงวันเข้าสู่พระนิพพาน

บุญง่ายๆ...สั่งสมไว้หรือยัง?
28 มกราคม 2560
ชาวศิวิไลซ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive