กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รู้จัก...สมเด็จพระราชาคณะ ร่มโพธิ์แห่งพระพุทธศาสนาไทย

สมเด็จพระราชาคณะ หรือสมเด็จพระราชาคณะ 
ชั้นสุพรรณบัฎ เป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย รองจากสมเด็จพระสังฆราช 
สูงกว่าพระราชาคณะเจ้าคณะรอง 
มีคำนำหน้าราชทินนามว่า "สมเด็จ" 
เดิมทีสมเด็จพระราชาคณะเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะใหญ่มาตลอด 
จนกระทั่งมีการแยกออกมาเมื่อมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ปัจจุบัน 
สมเด็จพระราชาคณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เพียง 5 รูป 
และสมเด็จพระราชาคณะทุกรูป ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง 
สมเด็จพระราชาคณะมีทั้งหมด 8 รูป (ไม่รวมสมเด็จพระสังฆราช) 
แบ่งเป็นมหานิกาย 4 รูป และธรรมยุติกนิกาย 4 รูป ดังนี้


มหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดิ์
และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง)
บรรพชาเมื่ออายุได้ 14 ปี จึงได้บรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โดยมี พระครูศีลาภิรัต (ทอง) วัดลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นอุปัชฌาย์

อุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา
ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูสมณธรรมสมาทาน
เป็นกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “วรปุญฺโญ”
--------------------
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม

เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2504
ณ พัทธสีมาวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์
,
พระอธิการเมี้ยน วัดละมุด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า อุปสโม
มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้ง

--------------------
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่
5

อุปสมบทเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2506 ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีพระอดุลสารมุนี วัดท่าเกวียน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์

--------------------
ศาสตราจารย์พิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป. อ. ปยุตฺโต" เกิดเมื่อวันที่
12 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ
13 ปี เมื่อ ปีพ.ศ. 2494
และเข้ามาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม
9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร
นับเป็นรูปที่สองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นรูปที่สี่ในสมัยรัตนโกสินทร์
โดยได้รับการอุปสมบทโดยเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

--------------------

ธรรมยุติกนิกายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
และกรรมการมหาเถรสมาคม เคยดำรงตำแหน่งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย งดงาม น่าเลื่อมใส ดุจเดียวกับพระกัมมัฏฐาน
ได้น้อมนำหลักธรรมค่าสอนของพระพุทธองค์มาสู่การปฏิบัติ อบรมสั่งสอนพุทธบริษัท
บริหารการคณะสงฆ์ นำความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาโดยรวม


ได้บรรพชาเมื่อ พ.ศ. 2472 ที่วัดบ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว
อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ)


ปี พ.ศ. 2480 ขณะอายุ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์
วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 โดยมีพระมหารัชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก)
ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระรัชชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูสุวรรณรังษี (สุวรรณ ชุตินฺธโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดเส็ง ทินฺนวโร
เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (ภายหลังรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเนกขัมมมุนี)

--------------------

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
กรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองงานพระธรรมทูตบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพ.ศ. 2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์[
2]
ต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์
และพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

--------------------

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม
และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร

ได้เข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2491
ณ วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด โดยมีพระวินัยบัณฑิตเป็นพระอุปัชฌาย์
กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2499
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคิรีวิหาร จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์
และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธัมมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

--------------------สมเด็จพระธีรญาณมุนี  เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
กรรมการมหาเถรสมาคม และรองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ 1 ฝ่ายนักธรรม

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2501 ได้บรรพชาเป็นสามเณร
ที่วัดท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยมีพระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก เป็นพระอุปัชฌาย์


ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเทพศิรินทราวาส
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทตฺโต)
เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค)
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลญาณโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
แล้วอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก
และในปี พ.ศ. 2516 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยคพระพุทธศาสนาในไทย รุ่งเรืองมั่นคงมาได้
ก็เพราะ พระมหาเถระผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
เป็นร่มโพธิ่ร่มไทร เป็นหลักเป็นประธาน ให้แก่พุทธบริษัทสี่
ลูกหลานพระ,สามเณร และอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลาย
ได้อาศัยร่มธรรมอันร่มเย็น...และเจริญรอยตาม
เพื่อรักษาสืบทอดสัจจธรรม อันจะยังความร่มเย็นให้แก่สังคมสืบไป  
กราบแทบเท้ามาด้วยความเคารพอย่างสูง
1 กุมภาพันธ์ 2560
ชาวศิวิไลซ์

21 ความคิดเห็น:

 1. กราบถวายสักการะ พระมหาเถรานุเถระ ทุกรูปครับ

  ตอบลบ
 2. กราบแทบเท้าพระมหาเถระทุกรูปครับ
  กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 3. น้อมกราบสมเด็จพระราชาคณะทุกรูปมาด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ กราบสาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 4. กราบแทบเท้าพระมหาเถระทุกรูปครับ

  ตอบลบ
 5. กราบนอบน้อมพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งทุกรูปเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 6. กราบแทบเท้าด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 7. กราบแทบเท้า สมเด็จพระราชาคณะทุกๆรูป เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 8. สมเด็จวัดปากน้ำเหมาะสมที่จะเป็นสังฆราชองค์ที่ 20

  ตอบลบ
 9. สาธุ กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 10. วัดตรีทศเทพกับวัดมกุฎกษัตริย์ เหตุใดจึงไม่มีเจ้าอาวาสมายาวนานหลายปี?

  ตอบลบ
 11. กราบนมัสการแทบเท้าทุกรูปเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 12. กราบนมัสการแทบเท้าทุกรูปเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 13. กราบแทบเท้าถวายความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 14. พระมหาเถระคือ ผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเอย.

  ตอบลบ
 15. กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปครับ

  ตอบลบ

Blog Archive