กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"คนนอก" เข้ามาตรวจสอบ "พระ" สมควรหรือไม่ ?ฝ่ายโลก กับ ฝ่ายธรรม ... มีวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติ บรรทัดฐานต่างกันมาก
จะเอา วิธีของทางโลก มาใช้กับ  ทางธรรม ที่เป็นวิถีของจิตใจซึ่งละเอียดอ่อน นั้นเกรงว่าจะเป็นการปฏิบัติ...ที่ไม่เป็นไปโดยธรรม!
กฎหมาย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ละเอียดลึกซึ้งไปกว่า  กฎแห่งศีลและธรรม ไปได้

ฆราวาส  ... บางคน  
ไม่เคยอุปสมบท ไม่เคยใช้ชีวิตพระ ไม่เคยศึกษาไม่ลึกซึ้งในธรรมวินัย
ไม่เห็นคุณค่า “พุทธธรรม” ของพระพุทธเจ้า
ไม่เคยรักษาศีล  ไม่เคยบำเพ็ญทาน ไม่เคยเจริญสมาธิฝึกจิต
กล่าวได้ว่า ทั้งเชิงพฤตินัย นิตินัย และ/ หรือ จิตนัย
ฆราวาสดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ วัด และ พระพุทธศาสนา ทั้งสิ้น!
( ที่ดูเกี่ยวอยู่นั้น ก็โดยชื่อตำแหน่งหน่วยงานที่จัดตั้งอุปโลกน์กันขึ้นมาเอง
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชวนสงสัยในที่ไปที่มามากอยู่ )
ฆราวาสดังกล่าว...สามารถสรุปได้ว่าเป็น “คนนอก”

แต่กลับพยายามจะ เอาบรรทัดฐาน ทางโลก
เข้ามากำกับ วิถีทางธรรม ซึ่งดูยังไง  ก็เป็นเรื่องไม่ใช่ฝาไม่ใช่ตัว 
รั้งแต่นำไปสู่ความขัดแย้งแตกร้าวในทุกด้าน...

-         ด้วยไม่เหมาะสมด้วยแง่ของอริยะธรรมเนียมอันดีงาม ความควร ไม่ควร
-          ขัดแย้งในเชิงสังคม  และการปกครอง  เพราะสังคมพระ กับสังคมคน นั้น
การปฏิบัติ การอยู่ร่วม  อยู่บนฐาน หลักการ เหตุผล ของวินัย การวินิจฉัย การตัดสิน
ที่ต่างกันเพราะเป้าหมายปลายทางต่างกัน 
ฝ่ายหนึ่งแสวงหาอำนาจมายึดถือเพื่อควบคุมปกครอง 
ฝ่ายหนึ่งแสวงหาทางหลุดพ้น
(และรับหน้าที่อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์หวังจะให้พ้นไปด้วย)   
... แสวงหากันคนละอย่าง !  

... แล้วจะเอา โลก มาปกครอง พระ !
ถ้าปล่อยให้เกิดขึ้น ...
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์จะใหญ่หลวง
กว้างขวางและเลวร้ายยิ่งกว่าการล้างผลาญมนุษย์
ด้วยความรุนแรงของสงครามหลายเท่านัก!
เพราะนี้คือความเสียหายที่จะสะเทือนเข้าไปในระดับจิตวิญญาณ!

การทำงานใดๆ แล้วมีการตรวจสอบ  นั่นเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ทุกหน่วยงานองค์กรต้องมี ไม่เช่นนั้น ...   
การปรับปรุง การแก้ไข การช่วยเหลือกัน การพัฒนาให้ดีขึ้น ฯลฯ
ก็ไม่มี

และสิ่งสำคัญของการตรวจสอบ คือ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง กว้าง ไกล รอบคอบ ลึกซึ้งมีวินิจฉัย  และการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นธรรมในสิ่งที่จะต้องตรวจสอบสำคัญอย่างยิ่ง คือ ความสุจริตใจ !  

หลักการ และ เหตุผล ดังกล่าว ในทางโลก ก็ถือปฏิบัติเช่นนั้นผู้จะตรวจสอบการทำงานของแพทย์  ก็ต้องเป็นแพทย์ผู้จะตรวจสอบการทำงานของครู  ก็ต้องเป็นผู้มีวิชาครูผู้จะตรวจสอบนักวิทยาศาสตร์  ก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเข้าใจในศาสตร์นั้นๆ

จะตรวจสอบสิ่งใด ก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในสิ่งนั้น
นั้น คือ สิ่งที่ควร ถูกต้องไหม ?

แล้วเกิดอะไรขึ้นกับ
กับการทำงานเผยแผ่พระพุทธธรรม ของ เหล่าพระภิกษุ 

ทำไม คนนอกที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิถีของพระ
จึงหาเหตุจะเข้าไป  ตรวจสอบ กำกับ ปกครองพระ ?!  

สิ่งที่  สังคมคน กำลัง กระทำกับ สังคมพระ  สมควรอย่างนั้นหรือ ?

ทั้งๆ ที่  สังคมพระ  ก็มีระบบการปกครอง
มีธรรมเนียมประเพณีของอริยะปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ดีอยู่แล้ว !

ฆราวาส บางคน มีเจตนาอะไร ?
ในความพยายามที่จะผลักดันให้ออกกฎหมาย 
หรือ กระทำการใดๆ เพื่อควบคุมปกครอง พระ !?ชาวศิวิไลซ์
24  มิถุนายน พ.ศ. 2560

----------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม : วิบัติภัยในบาตรพระขยี้ปมเงินทอนเผยกลโกงฉบับสมบูรณ์0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น